Cidha Misoomaaf Hundii Keessan Afeeramtaniirtu;

Magaalaa Adaamaatti Dilbata boorii 05/05/2011 Ciidha Misoomaatuu Gaggeeffama.

Bulchiinsii Magaalaa Adaamaa guyyaa boorii Pirojaktiiwwan Misoomaa 20 ol tahan bakka hoggantoonni mootummaa Federaalaa fi Naannoo Argamanitti ni eebbisiisu.

Pirojaktoonni ijaarsii isaanii xumuramee eebbaaf gahanii fi guyyaa boorii eebbifaman kunneeniis;

~ Ijaarsa mana barumsa Adaamaa lakk. 3 – baajata Qr. 6,947,350.79

~ Ijaarsa Paarkii fi Giddugala Ispoortii Oboo ganda Gooroo baldhina Hek. 6.92 – baajata Qr. 9,813,788.19

~ Ijaarsa Kondominiyeemii ganda Irreechaa fi Axanaa taraa, blockii 14 – baajata Qr. 144,819,543.98

~ Ijaarsa Daandii Giraaviilii Piikook dheerina KM 3.1 ~ baajata Qr.67,550,050.90

~ Riqiicha, Gaabiyoonii fi Retaining wall baajata Qr.11,831,181.51 fi Gaabiyoonii baajata Qr.9,561,465.53

~ Nammaa Kompoostii baajata Qr. 12,928,422.57

~ Ijaarsa Gabaa Loonii Ammayyawaa Qr. 4,500,000.00

~ Ijaarsa Daandii Asfaaltii Qr. 117,000,000.00

~ Ibsaa Daandii Galma Abbaa Gadaa Hanga Bahumsa Daandii Keellaa/Harar/ fi Adabaabaayii Daraartuu irraa hanga dhuma daandii Asallaa KM 12.5 baajata Qr. 18,717,407.25

~ Ibsaa TIRAAFIIKAA Qr. 3,602,950.13

~ Ijaarsa Daandii Koobilistoonii iddoo adda addaa Qr. mil. 10 ol

~ Bo’oo lolaa fi Culvert Qr. Mil. 30 ol tahe

Walumaagalatti Pirojaktiiwwan guyyaa boorii eebbifaman kunneen baayyinni isaanii 20 yeroo tahu, Baajanni isaa walitti qabaan Qr. 442,445,513.54 dha.

Advertisements

Artiisti Haacaaluu Hundeessaa Maal jedhe?

Artistiin jaalatamaa fi kabajamaan akkasumaas beekkamaan Haacaaluu Hundeessaa gaaffii fi deebii sagantaa Anaa Dhufuu OBN waliin taasiisee irratti dhiimma hidhannoo kan yeroo ammaa lixa Oromiyaatti tahaa jiru ilaalchiisee

“…Dr.Abiyyi fi Obbo Lammaan hanga nuti tilmaamnuun oli Oromoof kan yaadan fi Oromoof kan falmanii dha. Kanaafuu, Oromoon kan amma gochuu qabu Hoggansa Gaggeessitoota kanaa deeggaruudhaan injifannoo cululuqaa kana eeggudhaan eegsiisuu qaba.” jedhe.

KFO’n Akka Jaarmayaatti, Obbo Jawar Mohammed Immoo Dhuunfaadhaan Galata Saba Baldhaa Biraa Qabu;

Akka Paartiitti yeroo Woyyaaneen Injifannoo Culuuluqaa uummanni Oromoo wareegama qaqqalii kaffalee argatee kana diiguudhaaf qaamoolee ykn namoota eergamuu danda’an hunda bobbaaftee oliif gadii fiigdu, Injifannoon kun akka hin diiggamneef Ejjannoo hin raafamnee qabatee kan dhaabbatte Paartiin Kongirasii Federaalistii Oromoo (OFC) Saba baldhaa Oromoo biraa Galata kan qabu yeroo tahu, akka qabsa’aa mirga namoomaa tokkotti aantummaa fi yaada qabun Injifannoof Waardiyaa kan tahe immoo Obbo Jawar Mohammed Daayireektarri Ol’aanaan OMN (Oromia Media Network) dirqama isaanii qiixa injifannoo eegsiisuu danda’uun bahachuu isaanitiin Galata addaa qabu.

#Galatoomaa!!!

Sudaan Irraa Meeshaan Waraanaa Gara Itoophiyaa Galu Hin Jiraatu;

Meeshaan Waraanaa akka galaanatti woyyaaneen daandii Matammaatiin Sudaan irraa galchaa turte guyyaa boorii irraa eegalee daandiin daddarba waraanaa cuufaa taheera.

Mootummaan Sudaan waadaa galgala kana bakka Kabajamoo Obbo Dammaqaa Mokonniin argamanitti Uummataa fi Mootummaa Itoophiyaatiif galeen, booriin booda Daandii Sudaaniin meeshaan waraanaa sagalee qabu haa hafuutii kan sagalee hin qabne mataan isaa gara Itoophiyaa akka hin galleef Komaandipoostii addaa (Special Commandpost) hundeessee sakkata’iinsaa gama hundaa taasiisuuf, daandiicha meeshaa waraanaa kamuu irraa bilisa gochuuf waadaa galeera. Balballii Woyyaanee guddaan cuufamuu isaatiin eergamtoonni woyyaanees tahe woyyaaneen mataan ishee goguuf jirti.

Mootummaa Sudaan akk

asumaas Ittii Aanaa Muummee Ministaraa Kab. Obbo Dammaqaa Mokonniin Guddifnee Galateeffanna.

#Share Share Share

Filannoon Liigii Dubartootaa Haatame;

Liigiin Dubartoota ADWUI Idilee 4ffaan Magaalaa Maqaleetti gaggeeffamaa jiru ganama har’aa hoggansa liigiichaa filachuun xumuramuuf kan karoorfame tahus milkaa’uu garuu hin dandeenye.

Filannichi ‘Maaliif Milkaa’uu Dadhabee’ jenne hoggantoota yaa’iicha irratti hirmaachaa jiran dubbifnee deebii arganneen sababa hoggantuun biiroo dhiimma dubartootaa fi daa’immanii naannoo Tigraay yeroo lama sagalee kennuu isheetiin filannoon gaggeeffamee ture haqameera.

Sa’aatii booda kana immoo bifa haaraan filannoon kan gaggeeffamu tahun isaas barameera

Yaa’iin Liigiichaa Boorii Xumurama!

Yaa’iin Liigii Dubartoota ADWUI 4ffaan Magaalaa Maqaleetti gaggeeffamaa jiru guyyaa boorii kan xumuramuu tahu koree qindeessituu yaa’iichaa irraa hubachuun danda’ameera.

Sagantaa guyyaa booriitiin Kabajamoo Aaddee Mufariyaat Kaamiil hoggansa haaraa boorii yaa’ichaan filatamuuf dura teessummaa liigiicha ni dabarsu jedhameetu eeggama.

Yaa’ii Maqaleetti gaggeeffamaa jiru kana irratti dubartoonni 600 ol tahan hirmaachaa jiraachuu Kab. Aadde Sa’adaa Usmaan Hoggantuun Ittii Aantuu Liigichaa fi walitti qabduun koree qopheessituu sagantaa kanaa himaniiru.